blank
bla nk
blank

Ynghylch dibyniaeth

Felly beth yw’r broses sy’n gwneud alcoholic yn ddibynnol ? Yn ei draethawd estynedig, ‘Darkness Visible, a memoir of madness’, mae William Styron yn ei ddisgrifo fel hyn, ‘Roedd Alcohol yn bartner h?n amhrisiadwy i ‘neall i, yn ogystal â bod yn ffrind ro’n i’n ceisio’i gymorth yn ddyddiol – yn ei geisio hefyd, rwy’n gweld nawr, fel ffordd o dawelu pryder a’r arswyd cychwynnol ro’n i wedi ei guddio mor hir rhywle yng ngwaelodion fy ysbryd’. Roedd alcohol, fel y darganfu William Styron yn gynnar iawn yn ei fywyd, yn “ffrind” effeithiol yn ei helpu i newid ei hwyliau. Roedd yn gwneud iddo deimlo’n well. Dyma sut mae’r yfwr cymdeithasol, yn ddiarwybod, yn dysgu sut mae cemegau’n newid sut ry’ch chi’n teimlo. I’r rhan fwyaf o bobol, mae’n ddechrau patrwm oes o ‘yfed cymdeithasol’ (neu yfed cymedrol). I’r ychydig anffodus, fodd bynnag, mae’r profiad yn borth i’r dinistr llwyr y mae dibyniaeth cemegol yn ei achosi, i’r un dibynnol ei hun ac aelodau ei deulu sy’n rhannu’r drasiedi.

Mae’n cael ei achosi gan gyfuniad o fod yn unigolyn gwahanol a digwyddiadau bywyd. Mae’r rhai sy’ yn datblygu dibyniaethau, fodd bynnag, yn aml yn dechrau ‘defnyddio’ er mwyn rhwystro teimladau sy’ ynghlwm â thrawma emosiynol. Ar ôl cael ei afael, mae’r gaethiwed yn effeithio’r unigolyn cyfan.

Ar lefel beiolegol – mae rhai gweithredoedd yr ymennydd yn cael eu cyfaddawdu gan effeithiau pleserus a sbardunol y dewis gyffur, yn arwain at brosesau meddwl gwahanol a dibyniaeth.

Mae’r person dibynnol yn mygu teimladau o gariad, ymddiriedaeth a thosturi…

Ar lefel y meddwl – mae rhesymegu’r ymddygiad yn datblygu wrth i’r unigolyn ddysgu bod yr ymddygiad yn cymryd i ffwrdd y boen wreiddiol a chywilydd defnyddio. Mae cysylltiadau cryf rhwng defnyddio a’r amgylchfyd yn ffurfio. Mae’r prosesau meddwl hyn yn atgyfnerthu dibyniaeth gorfforol. Fodd bynnag, mae ei resymegu yn diweddu gyda rhoi darlun gwyrdroedig iawn iddo o realiti, a dim yn fwy na’r teimladau poenus y mae wedi eu mygu er mwyn amddiffyn ei hun oddi wrth feirniadaeth, oherwydd wrth wneud hynny mae hefyd wedi mygu y teimladau positif o gariad, ymddiriedaeth a thosturi ayb – teimladau hanfodol ar gyfer ffurfio perthnasau iach.

Ar lefel ysbrydol felly – mae ymddygiad caethiwus yn torri’r cysylltiad rhwng yr unigolyn a’i gyd-ddyn a’r byd ; yn cau lawr ei allu i ymwneud mewn ffordd ystyrlon yn ei ddatblygiad ei hun ac mewn perthnasau. Mae’r teimlad ofnadwy o unigrwydd a hunan-gasineb yn bwydo’r gaethiwed.

All dim un o’r rhain fod yn bosib’ heb reolau penodol wedi eu mabwysiadu gan y teulu cyfan, sy’n hwyluso’r yfed ac/neu’r cymryd cyffuriau/neu unrhyw ddibyniaeth arall. Sef – “Peidio siarad”, “Peidio teimlo”, “Peidio meddwl” – a’r rheswm pam maen’ nhw’n cael eu mabwysiadu yw am nad yw’n “saff” i’w hymarfer – byddai gwneud hynny’n bygwth y sylfaen fregus y mae wyneb hyll caethiwed wedi ei hadeiladu. Yn ddiddorol iawn, does neb yn wynebu’r broblem ei hun : yr un caethiwus neu’r alcoholic ayb.

(We have referred to the alcohol and/or drug dependent person in the masculine form for convenience only and for no other reason.)

By clicking on the images below you’ll get to learn more about your drug of choice…

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage
   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo