blank
bla nk
blank mainimage blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch

Grwp Cymorth Teuluoedd

Ar gyfer pwy?
Unrhyw berthynas, partner neu ffrind i rywun sydd â, neu wedi cael problem yfed neu gyffuriau

Ar gyfer beth?
I gynnig cymorth, datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth a gwella sgiliau ymdopi drwy newid agweddau ac ymddygiad

Pwy sy’n ei redeg?
Cynhgorwr profiadol

Pa amser?
Nosau Mawrth o 7pm – 9pm yng nghanolfan Cyngor Cymru yn 58 Richmond Road, Caerdydd CF24 3AT

Beth sy’n digwydd?
Rhoddir amser i bawb gael dweud sut mae ef neu hi’n teimlo, sut maen nhw’n ymdopi, a rhoddir cymorth lle mae ei angen. Treulir gweddill y noson yn trafod pynciau penodol fel : sut mae dibyniaeth yn effeithio pawb ; rheoli dicter ; sut i gamu nôl a gosod ffiniau cadarnach ; codi hunanwerth ayb.

Oes angen imi fynychu pob sesiwn?
Na, ond mae mynychu cyson yn rhoi mwy o gymorth a chefnogaeth, yn cadw’r momentwm i fynd ac yn cynyddu effeithiolrwydd

Beth i’w wneud os ydw i am fynychu?
Ffonio Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill ar 029 2049 3895 a gofyn am siarad gyda Wynford neu drwy ebost. Os oes yn well gennych, byddwn yn trefnu i chi gwrdd â chynghorwr cyn dechrau’r noson.

mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo