blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - NEWYDD
Neithiwr roeddwn ymysg y cannoedd a daeth i wrando at Theatr Ieuenctid Maldwyn yn cyflwyno detholiad o’u caneuon sioeau cerdd yn Neuadd Dewi Sant.  Roedd pob cyfraniad yn fendigedig, a rhaid canmol Linda Gittings am arwain a chyfeilio mor egniol, a phawb arall a roddodd o’u hamser i sicrhau’r llwyddiant, heb anghofio’r rhieni a gyrchodd y bobl ifanc o Bowys i’r brifddinas...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 01
Mae’r bobl sy’n gwybod orau yn argymell pob alcoholig, unwaith y mae’n rhoi’r gorau i yfed, i chwilio am noddwr, am ‘sponsor’. Ef, wedyn, sy’n helpu’r alcoholig hwnnw neu honno i wynebu bywyd bob dydd heb gymorth alcohol i leddfu’r boen...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 02
Roedd Mr Albert Peacock yn cadw siop gwerthu-pob-dim mewn ardal dlawd o Warrington – ac roedd ganddo un mab – Harold oedd yn saith oed...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 03
Roedd ‘na ddarlithydd yn y coleg ‘ma, ac roedd o’n trio dysgu’i fyfyrwyr am un, os nad y ddeddf ysbrydol bwysicaf un....
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 04
Fel hen ferch o dras urddasol, fonheddig
Mae yna ryw swildod afiach wedi dod drosom ni’r blynyddoedd diwethaf yma sy’n peri inni gladdu’n gofidiau o’r golwg, ceisio ymddangos yn jolly ac yn llawen - rhyw ysgafnder arwynebol, artificial - pryd mae’n calonnau ni fel y plwm...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 05
Mainc bren Bertiw Waldron
Yn blygeiniol wythnos d’wethaf mi es i â’r car i gael prawf MOT. A’r trefniant oedd bod Meira fy ngwraig am ddod i nghasglu i o’r garej. Tra’n aros iddi gyrraedd, felly, mi gerddais i i gyfeiriad y gyffordd lle mae’r ffordd o Waelod-y-Garth yn ymuno â’r ffordd brysur o Bentyrch a Chreigiau. Ac am olygfa welwn i!...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 06
Fi pia hwn, rwan, ddwy waith drosodd!
Meddwl am hwliganiaid pêldroed yn yr Almaen oeddwn i, a pha mor dawel ma’ nhw wedi bod  yn ddiweddar, diolch i’r drefn (er ddim cystal yn Lerpwl a Manceinion, mae’n debyg); a darllen llyfr diddorol iawn gan y seicoanalydd Erich Fromm, The Fear of Freedom...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 07
Rydw i wedi bod yn teimlo’n isel iawn yn ddiweddar, fel bod y felan arna i. Mae hyn yn groes iawn i’r graen i mi, oherwydd, ers i mi sobri, rydw i fel rheol yn gadarnhaol iawn fy agwedd ac yn gweld y daioni a’r gorau ymhob sefyllfa ac amgylchiad...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 08
Pwy wyf fi? a phwy wyt Ti?
Dydd Gwener d’wetha’ mi orffennais i weithio yn Rhoserchan – y ganolfan driniaeth i alcoholigion a rhai sy’n gaeth i gyffuriau eraill sydd wedi’i leoli ymhell uwchben Penrhyncoch ger Aberystwyth...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 09
Agwedd gadarnhaol
Clywed sylwebydd pêldroed yn siarad ar y radio wnes i, ac roedd o’n  beirniadu tîm Lloegr wedi iddyn nhw chwarae yn erbyn Trinidad a Tobago yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 10
Arwyl Mr Synnwyr Cyffredin
Welsoch chi o yn y papurau y dydd o’r blaen tybed, yn y Times neu’s Guardian o bosib, hanes marwolaeth ein diweddar gyfaill annwyl, Mr Synnwyr Cyffredin? Naddo? Wel, mi ges i gopi ohono mewn neges e-bost gan gyfaill i mi oedd dan deimlad garw ar y pryd...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 11
Cymryd cyfrifioldeb
Mae gen i stydi yn y tþ acw sydd angen ei gwella – dwi wedi rhedeg allan o le i storio mhethau; fydd rhaid i mi gael rhywun i mewn i roi dronsys newydd ynddi...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 12
Deuparth gwaith...
Rhywun yn anfon y canlynol imi ar y we, a finna’n sylweddoli â dychryn mod inna’n diodda o’r un aflwydd, gwaetha’r modd, sef DCOO – Diffyg Canolbwyntio Oherwydd Oedran. (Di Ec O O)...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 13
Da was da a ffuddlon
Siarad dros y penwythnos gyda chyfaill o’n i, a sôn fel ro’n i’n arfer mynd i’r eglwys gadeiriol yn Lerpwl ‘stalwm i wrando ar Noel Rawthorn yn rhoi datganiadau ar yr organ yno: organ fwya’r byd, ar y pryd, gyda llaw. Yna sylwi ar raglen deledu ddiweddar yn olrhain hanes adeiladu’r eglwys gadeiriol – oedd yn dathlu’i chanmlwyddiant y llynedd...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 14
Y Dewis
Yfory, wrth gwrs, o’r diwedd, mae’r lecshiwn – haleliwia! dwi’n c’lðad chi’n deud - a gofynnir inni ddewis rhwng y pleidiau. Ond mae yna ddewis arall, pwysicach, hefyd – na fedrir mo’i osgoi - sy’n digwydd ym mywydau pob un ohonom ni ar ryw adeg neu gilydd...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 15
Gadael i’r pethau gorau sydd ynom reoli’r pethau salaf
Haleliwa! Dychwelodd sobrwydd i’r tir. Nid bod pawb yn peidio yfed a chymryd cyffuriau dwi’n feddwl (er mor wynfydedig fyddai hynny!); ond ein bod ni am y tro cyntaf ers amser maith, o’r diwedd, yn gadael i’r pethau gorau sydd ynom reoli’r pethau salaf...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 16
Ildio i ennill
George Best looses battle with alcoholism.  Dyna benawd yn un o’r papurau dyddiol yn dilyn marwolaeth George Best yr wythnos ddiwethaf. A dyna’r rheswm am ei farwolaeth, hefyd – ei fod wedi penderfynu brwydro’r salwch...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 17
Llwybr oedd â ‘Right of Way’ yn perthyn iddo
Wel, aeth dychweliad Jonathan Ross i’n sgriniau teledu nos Wener diwethaf rhagddo yn gymharol ddidrafferth. Yn wir, mae sawl un wedi holi beth oedd pwrpas yr holl lol yma hefo Jonathan Ross a Russell Brand yn y lle cyntaf...
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 18
Y Gofod Siâp Duw
Mae Sant Agustine yn y 4edd ganrif wedi cyfeirio ato – y gofod siâp Duw sydd tu fewn i bob un ohonom - ; ac mae’r cewri ysbrydol, byth ers hynny, wedi sôn am yr angen i gyfarfod â Duw yn y gofod yma. “Teyrnas Dduw o’ch mewn chi y mae” meddai’r Meistr....
mwy +

DWEUD EI DDWEUD - 19
Efelychu dwy ddafad
Ro’n i yn y siop leol y dydd o’r blaen a daeth bachgen bach i mewn hefo darn ugain ceiniog yn ei law. Problem y boi bach, mi sylwais i, oedd gwybod sut i’w ddefnyddio. Oherwydd roedd yna gryn ddwsin neu ragor o bethau yr hoffai’u cael...
mwy +

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo