blank
bla nk
blank

Pwy yw Pwy ar y Grwp Polisi Ymgynghorol

David Best
Dr David Best, Uwch Ddarlithydd mewn dibyniaeth yng nghanolfan seiciatryddol Prifysgol Birmingham.

Mae Dr David Best yn uwch ddarlithydd mewn dibyniaeth yn adran seiciatryddiaeth Prifysgol Birminghan,
ac yn arweinydd ymchwil a datblygu Tim Cyffuriau ac Alcohol Birmingham. Mae’n Seicolegydd Siartredig ac yn aelod o Gymdeithas Troseddeg Prydain. Treuliodd ddeng mlynedd yn gweithio mewn ymchwil yn y Ganolfan Ddibyniaeth Genedlaethol yn Athrofa Seiciatryddiaeth Llundain, yn rheoli ystod o astudiaethau cymhwysol o driniaeth cyffuriau ac alcohol, ymyrraethau i atal marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau ac astudiaethau troseddau cyffuriau. Mae hefyd wedi gweithio gydag Awdurdod Cwynion yr Heddlu, yr Astiantaeth Driniaeth Genedlaethol ac Uned Trosglwyddiad y Prif Weinidog. Mae ei feysydd ymchwil cyfredol yn troi o gwmpas llwybrau gwellhâd o ddibyniaeth, y berthynas rhwng defnyddio cyffuriau a throseddu a’r rhan y mae gweithredu trefniadaethol yn ei chwarae yn effeithiolrwydd triniaeth.David Clark
David Clark BSc., PhD., Athro Emeritws mewn Seicoleg a Chyfarwyddwr Wired In

Mae David Clark, Cyfarwyddwr Wired In, yn Athro Emeritws mewn Seicoleg. Datblygodd Wired In wyth mlynedd yn ôl fel ffordd o awdurdodi pobol i daclo problemau defnyddio sylweddion.

Lawnsiodd David Daily Dose, prif borthol newyddion y byd ar gamddefnyddio sylweddion, a dwy wefan gynharach Wired In (substancemisuse.net a wiredinitiative.com) oedd â chyfoeth o wybodaeth am ddefnyddio sylweddion, gan gynnwys Straeon Personol, astudiaethau ymchwil, proffilau asiantaeth, a defnydd addysgiadol.

Mae wedi cynnal amrywiaeth eang o brosiectau ymchwil sy’n ffocysu ar faterion yn ymwneud â dibyniaeth, gwellhâd a thriniaeth. Mae Straeon Personol Wired In nid yn unig yn cynyddu ymwybyddiaeth gyffredinol o’r materion hyn, ond hefyd yn sôn am ymarfer a gweithio fel offerynnau ysgogi i’r bobol sy’n portreadu eu bywydau

Mae David yn ysgrifennu colofn addysg boblogaidd ddwywaith yr wythnos (Background Briefings) i’r cylchgrawn Drink and Drugs News, a’r blog ‘The prof speaks out’. Mae’n cydlynu nifer o brosiectau ffilm ac yn datblygu llyfrgell amlgyfryngol. .

Mae wedi helpu codi safonau proffesiynol yn ei faes, drwy swyddi fel Cadeirydd Y Panel Ymgynghorol ar Ardystio Proffesiynol (FDAP), ac aelodaeth o Banel Achredu ar gyfer Cymdeithas Ewropeaidd yr Asiantaethau Triniaeth, ac Arholwr Allanol i gwrs sylfaen gradd Prifysgol Clouds/Bath mewn Cynhgori Dibyniaethau.

Cyn datblygu Wired In, treuliodd David 25 mlynedd fel niwrowyddonydd yn gweithio gyda’r trosglwyddydd niwro dopamine. Hyfforddodd yn Sweden gyda’r Athro Arvid Carlsson, enilydd Gwobr Nobel mewn Ffisioleg a Meddygaeth.

Rhedodd David ei labordy ymchwil ei hun am 15 mlynedd, yn derbyn nifer o wobrwyon nodedig am ei ymchwil, yn cael ei gefnogi gan un ar bymtheg o gyrff ariannu mewn saith gwlad, a chyhoeddodd dros 60 erthygl a adolygwyd gan ei gymheiriaid.

Daeth y dydd, fodd bynnag, pan deimlodd David ‘ei fod am helpu pobol yn fwy’. Aeth yn ei flaen wedyn i gyfarwyddo Wired In gan gadw’i swydd Athro mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru, Abetawe am nifer o flynyddoedd, cyn ymddeol yn gynnar yn 2006 I ganolbwyntio’n llwyr ar Wired In.Gwen Emyr
Gwen Emyr B.A., Gweithwraig Gristnogol yn ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerdydd a’r cylch.

Mae Gwen Emyr yn fam i ddau oedolyn ac yn ddiweddar daeth yn nain am y tro cyntaf.
I gychwyn, gweithiodd mewn addysg Gymraeg ym Môn a Gwynedd, Gogledd Cymru, fel athro Hanes a Cymraeg i oedolion, a darlithwraig. Wedyn, ar ôl symud i Dde Cymru ac ar ôl cyfnod byr yn gweithio gyda Bwrdd Croeso Cymru, cafodd ei phenodi i’w swydd bresennol fel gweithiwr Crisgnogol yn ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerdydd a’r cylch. Nawr, gyda 5 cydweithiwr, mae hi’n rhannu ei gwaith yn cynnal gwasanaethau bore a chyflwyno gwersi ar y Beibl. Mae gan Gwen sawl diddordeb – yn eu plith, mae hi’n mwynhau darllen, ysgrifennu, cerdded cefngwlad Cymru a theithio.  Tom Leighton
Tim Leighton, B.A. (Hons.) Cyfarwyddwr canolfan newydd Astydiaethau Trin Dibyniaethau Action on Addiction.

Tim Leighton yw Cyfarwyddwr Y Ganolfan Astudiaethau Trin Dibyniaethau
, sy’n darparu Cwrs Sylfaen Prifysgol Bath a’r BSc (Anrhydedd) mewn Cynghori Dibyniaethau. Mae wedi gweithio ym maes dibyniaeth ers 1985. Mae’n Seicotherapydd Gwybyddol (Cognitive) Dadansoddol, arolygwr ac hyfforddwr, ac mae ei ddiddordeb ymchwil yn cynnwys newid drwy brosesau grwp, gan gynnwys therapy grwp, grwpiau cyd-helpu a mudiadau cymunedol.Geraint Rees
Mae Geraint Rees M.A. yn gyfrifol am wasanaeth Dysgu Gydol Oes sy’n cynnwys gwasanaeth ieuenctid.

Mae Geraint Rees wedi gweithio gyda phobol ifanc am chwarter canrif -
fel athro a gweithiwr ieuenctid. Ar ôl gweithio am gyfnod fel athro yn Kenya, treuliodd 10 mlynedd yn dysgu yn ysgolion cyfun cymoedd Morgannwg, cyn cael ei benodi’n brifathro Ysgol Plasmawr (yr ysgol gyfun Gymraeg) yng Nghaerdydd. Ar ôl 10 mlynedd yn y swydd honno, ymunodd, Geraint â’r tim rheoli addysg yn ei awdurdod lleol. Ers 2007 mae wedi gweithio fel ymgynghorydd i brifathrawon ac, ar hyn o bryd, yn gyfrifol am wasanaeth Dysgu Gydol Oes, sy’n cynnwys y gwasanaeth ieuenctid. Mae ei ddiddordeb yn cynnwys cerddoriaeth a chwaraeon – o gysur ei gadair yn achos chwaraeon.Colin Macdonald
Colin Macdonald C.A. (Cyfrifydd Siartredig)

Mae Colin Macdonald yn Gyfrifydd Siartredig sy’n cyfuno’i bractis cyfrifydd gyda phractis cyhoeddus a datblygiad personol.
Mae cleientiaid y practis yn cynnwys ystod eang o sectorau busnes yn darparu gwasanaethau cyfrifo, treth a busnes – yn y 18 mis dwetha’ mae ffocws penodol wedi bod ar elusennau, yn eu cynorthwyo I gwrdd â’r ddeddfwriaeth gydymffufio ddiweddara a chyngori ar strategaeth a fframweithiau mewnol sefydliadau.

Ers 1998, mae Colin wedi ymwneud â rheoli ffordd o fyw a newid, yn dod â gwedd mwy holistaidd i fywydau pobol sy’n hyfforddi gydag ef. Mae’n sylfaenydd ac arweinydd sefydliad di-elw yn darparu hyfforddi ac adnoddau i’r rhai’n dioddef o salwch dibyniaethau. Tan yn ddiweddar roedd yn ymddiriedolwr gweithredol mewn elusen yn yr Alban yn gweithio yn erbyn hiliaeth a sectyddiaeth – oedd yn cynnwys swyddi fel trysorydd a hwyluso gweithdai mewn eglwysi, ysgolion a charchardai – yn herio ymddygiad ac yn annog cyfrifoldeb bersonol.

Mae gan Colin ddiddordeb a phrofiad helaeth o arwain a phroses greadigol rheoli, wedi gweithio gydag unigolion mewn ystod eang o grwpiau yn y sectorau masnachol, cyhoeddus a gwirfoddol.

Prosiectau cyfredol yn cynnwys :

1. Sefydlu grwp yn ffocysu ar ddarparu rhaglenni hyfforddi busnes/gyrfa/personol yn defnyddio dullliau hyfforddi traddodiadol a rhai newydd – yn gweithio gydag arbenigwyr mewn Prifysgol flaenllaw yn yr Unol Daleithiau ar ddeallusrwydd emosiynol ac adnoddau eraill.

2. Darparu gwasanaethau golygddol i olygydd cylchgrawn misol sy’n rhoi cymorth a chefnogaeth i’r rhai’n dioddef o ddibyniaeth.

Mae ei ddiddordebau’n cynnwys : darllen, teithio, rygbi, cerddoriaeth – gwrando a chwarae, ffotograffiaeth a mwynhau bwyd.

Am ragor o wybodaeth neu i gysylltu gyda Bwrdd yr Ymddiriedolwyr neu’r GPY, ebostiwch info@welshcouncil.org.uk os gwelwch yn dda neu alw 020 2049 3895.

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo