blank
bla nk
blank

Safbwynt y cyngor ar brisio, treth, argaeledd, marchnata, yfed dan oed ayb...

PRISIO
Fel mae tystiolaeth eang yn awgrymu, crêd y Cyngor mai dyma’r mesur fyddai’n cael yr effaith fwya’ a chyflyma’ ar arferion yfed pobol ifanc.

*Coate D, Grosman M. Effects of alcoholic beverage prices and legal drinking ages on youth alcohol use. Journal of Law and Economics 1988; 145-171 (Type 1V evidence – survey of 1761 youths aged 16-21)

TRETH
Crêd Y Cyngor bod trethi alcohol yn beirianwaith amgylcheddol effeithiol i ostwng yfed alcohol. Mae codiad pris o tua 10% yn arwain at tua 5% o ostyngiad mewn yfed cwrw, a 7.5% gostynigad mewn gwin a 10% mewn yfed gwirodydd*.

*Harkin AM, Anderson P, Lehto J. World Health Organisation Regional Office for Europe. Alcohol in Europe – A Health Perspective. Copenhagen: WHO, 1995 (Type V evidence – expert opinion)

CODI’R OEDRAN YFED CYFREITHLON
Mae’r Cyngor yn credu y byddai’r mesur hwn, fel sydd wedi ei brofi, yn dod â chanlyniadau arwyddocaol. Dangosodd un astudiaeth bod gostynigad o 18% mewn damweiniau ceir un cerbyd hwyr y nos a 31% o ostynigad mewn adroddiadau’r heddlu o ddamweiniau traffic cysylltiedig ag alcohol ymhlith yr oedran 18-20.*

*Wagenaar AC. Mae Ymchwil yn effeithio ar boslisi cyhoeddus : yr achos dros oedran yfed cyfreithilon yn yr Unol Daleithiau. . Addiction 1993: 88 (supplement): 75-81 (Tystiolaeth Teip 1V – adolygiad an-systemaidd o astudiaethau arsylwi)

LABELU CYNNYRCH SYML/RHYBUDD
Byddai’r fenter hon yn annhebyg o achosi newid ymddygiad. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn cytuno gyda’r argymhelliad bod labelu unedau safonol o fudd i’r yfwyr hynny sy’n cael eu cymell i gyfri eu diodydd am resymau iechyd, diogelwch ffordd, diogelwch personol neu resymau economaidd. *.

*Stockwell T, Single E. Standard unit in labelling of alcohol containers in Plant M., Single E., Stockwell T. Alcohol: Minimising the Harm. What Works? London: Free Association Books, 1997 (Type V evidence – expert opinion)

HYRWYDDO/HYSBYSEBU
Mae’r Cyngor yn cefnogi’r nodau osodwyd gan Y Cynllun Gweithredu Ewropeaidd Plan EUR/LVNG 010501 E67946. Mae gweithredoedd wedi eu hargymell yn cynnwys y canlynol :

 • Cyfyngu hysbysebu i wybodaeth am gynnyrch a chyfyngu ar ei ymddangosiad mewn cyfryngau print i oedolion, lle nad oes gwaharddiad mwy cyflawn mewn lle ;
 • Datblgyu côd hysbysebu, mewn ardaloedd lle caniateir hysbysebu, sy’n osgoi mawrgyu effeithiau alcohol ac yn defnyddio pobol ifanc mewn hysbysebion alcohol ;
 • Datblygu côd ymarfer gyda’r bwriad o hyrwyddo a marchnata cynnyrch alcohol a allai apelio’n arbennig at bobol ifanc
 • Gwahardd y diwydiant yfed rhag noddi holl weithgareddau amser hamdden pobol ifanc ;
 • Gosod cyfyngiadau ar noddi chwaraeon gan y diwydiant alcohol;
 • Darparu ar gyfer rheolau llym i ddigwyddiadau wedi eu cynllunio i hyrwyddo yfed alcohol fel gwyliau alcohol a chystadleuthau yfed-cwrw
 • Yn y pendraw fodd bynnag, crêd Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill mai dim ond GWAHARDDIAD BYDEANG AR HOLL HYSBSEBU A HYRWYDDO CYNNYRCH ALCOHOL fydd yn gostwng y lefel uchel o gamddefnyddio alcohol. Mae’r Cyngor yn credu y dylai cynnyrch alcohol gael ei drin yn union yr un fath â chynnyrch tybaco. • blank
  Dilynwch ni ar Twitter
  Click here for our daily Blog
  ------------------------------
  Cynghorion
  gweddi
  America
  PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
  Syniad i Bawb
  William White Papers
  the road to god
  Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

  --------------------------------

  Download

  Lawrlwythwch
  mainimage

    alcohol  love and sex  Drugs    
   Alcohol
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
    Cariad a rhyw
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
    Cyffuriau
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
    Gor/Tan fwyta
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
    Gamblo
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo