blank
bla nk
blank

Strategaeth 3 Mlynedd
Cliciwch ar bob menter er mwyn gweld sut mae pethau’n mynd…

1. Comisiynu gwaith ymchwil yn ffocysu ar natur y broblem yng Nghymru ar wedd ysbrydol i ddibyniaeth yn fwy nar achosion bio/seico/cymdeithasol arferol. Bydd Athrofa Astudiaethau Alcohol yn goruchwilior ymchwilwyr.

2. Cyhoeddi cylchlythyrau dwyieithog gyda gwybodaeth am yr ymchwil diweddara a datblygiadau ym maes camddefnyddio sylweddion.

3. Cynhyrchu cynhyrchiad theatraidd dwyieithog i bobol ifanc yn ffocysu ar y niwed cudd ymhlyg mewn camddefnyddio sylweddion. Sefydlu arddangosiadau teithiol.

4. Hybu ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol i annog rheolaeth mwy tynn ar farchnata, gwerthu a labelu cynnyrch alcohol.

5. Denu cynhadleddau cenedlaethol ym maes ymchwil camddefnyddio sylweddion (fel y Grwp Cyfeiriad Newydd mewn Astudio Alcohol).

6. Creu gwefan newydd fydd yn hyrwyddo strategaeth a rhaglen waith y Cyngor a chynhyrchu DVD dwyieithog fydd yn atgyfnerthu neges y Cyngor.

7. Cynnig gwasanaethau cynghori ac asesu ir rhai hynny syn gaeth mewn cylch dibyniaeth sylweddion.

8. Hyrwyddo sefydlu canolfan adferiad dwyieithog, am ddim, wedi ei seilio ar egwyddorion Cristnogol ac yn ymgorffori rhaglenni wedi eu strwythuro ar gyfer unrhywun syn profi anhawster gydag alcohol, cyffuriau (ar brescripsiwn neu anghyfreithlon) neu unrhyw ddibyniaeth arall.

9. Noddi darlith dwy waith y flwyddyn gan unigolion ym maes camddefnyddio sylweddion i gynulleidfa wdd yn adeilad y Senedd yng Nghaerdydd.

10. Siarad gydag eglwysi, ysgolion a grwpiau ieuenctid drwy Gymru am bwysigrwydd Dewis a Byw Cyfrifol . Hyrwyddo aelodaeth or Polisi Alcohol Rhwydwaith Ieuenctid.

11. Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i hybu ymwybyddiaeth well o beryglon camddefnyddio sylweddion.

12. Trefnu cyfres o encilion i greu amgylchedd ar gyfer hybu gwellhad ac adferiad i ddioddefwyr camddefnyddio sylweddion au teuluoedd.
Sut mae pethau’n mynd gyda’n strategaeth 3 mlynedd

1. Comisiynu gwaith ymchwil yn ffocysu ar natur y broblem yng Nghymru a gwedd ysbrydol dibyniaeth ar sylweddion yn fwy na’r achosion bio/seico/cymdeithasol arferol. Bydd Athrofa Astudiaethau Alcohol yn goruchwilio’r ymchwilwyr.
Rydym eisioes yn trafod cydweithio gyda’r Athrofa Astudiaethau Alcohol ar gyfer ystyried project ymchwil posib’ i fonitro holl gynnyrch teledu a radio yng Nghymru dros gyfnod o 3 mis er mwyn canfod agweddau tuag at alcohol a chyffuriau eraill er mwyn darganfod pa negeseuon isganfyddol, os ogwbwl, sy’n cyfrannu at “normaleiddio” camddefnyddio sylweddion.
nôl i'r top^

2. Cyhoeddi cylchlythyrau dwyieithog gyda gwybodaeth am yr ymchwil diweddara’ a datblygiadau ym maes camddefnyddio sylweddion.
Roeddem o’r farm mai’r flaenoriaeth, i gychwyn, oedd dweud wrth aelodau’r eglwysi yng Nghymru, a’r holl ASau ac ACau a sefydliadau eraill perthnasol am ein strategaeth 3 mlynedd. At y diben hwn, cylchredom lythyr gan ein prif weithredwr newydd yn apelio’n uniongyrchol at Enwadau, Eglwysi ac unigolion I gefnogi gwaith y Cyngor drwy roddion ariannol. Byddai hyn yn sicrhau gweithredu’r straegaeth yn ei gyfanwaith ; byddai eu cydweithio ymarferol hefyd , i’n t?b ni, yr un mor hanfodol ar gyfer gwireddu hir-dymor. Roedd poster lliw yn amlinellu’r strategaeth gyda’r llythyr. (Cliciwch I weld y poster). Mesur llwyddiant y ffordd yma yw cynnydd sylweddol mewn cyfraniadau ariannol i’r Cyngor yn barod, ac rydym yn hynod ddiolchgar I’r Enwadau, Eglwysi ac unigolion am rhain.

Yn ychwanegol, mae ein prif weithredwr yn cwrdd, ar gyfartaledd, 4 AS neu AC yn ystod wythnos arferol, a bydd yn ymweld â sefydliadau eraill I roi gwybod iddyn nhw am neges bwysig y Cyngor. Er enghraifft yr wythnos hon bydd yn ymweld â swyddfeydd CAIS yn Llandudno, Gogledd Cymru ; Wayne David, AS ; a’r Farwnes Finlay.
nôl i'r top^

3. Cynhyrchu cynhyrchiad theatraidd dwyieithog i bobol ifanc yn ffocysu ar y niwed cudd ymhlyg mewn camddefnyddio sylweddion. Sefydlu arddangosiadau teithiol.
Mae’r fenter hon wedi datblygu cryn dipyn. Eisoes mae Phil Fox, cyfarwyddwr artistig Cwmni Theatr Outside Edge, Llundain, wedi cytuno I gyfarwyddo ac mae’n cydweithio gyda’r Wales Theatre Company Ltd, fydd yn goruchwilio’r 3 cynhyrchiad.. Bydd Lucy James o Wired-in yn goruchwilio monitro’r canlyniad ; a Dewi (Diezel) yn gyfrifol am gynhyrchu’r DVD. Ein partneriaid hyd yma yn y fenter gyffrous hon yw Action on Addiction ac Athrofa Astudiaethau Alcohol. Mae ceisiadau am arian yn cael eu gwneud ar hyn o bryd a bydd y cynyrchiadau, gobeithio, yn teithio o Hydref 2009 ymlaen. Fodd bynnag, am ystyriaethau ethigol, mae’r fenter yma’n cael ei gohirio tan 2011.
nôl i'r top^

4. Hybu ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol i annog rheolaeth mwy tynn ar farchnata, gwerthu a labelu cynnyrch alcohol.
Eisioes, ae llythyrau wedi eu gyrru at amrywiol bapurau newydd yn edrych ar y mater (Cliciwch ar y ddolen hon I weld rhai o’r llythyrau). Mae cyfarfodydd hefyd yn cael eu trefnu gyda aelodau’r cyhoedd sy’n pryderu er mwyn meddwl am ffyrdd creadigol a dychmygus o wynebu’r problemau cymdeithasol enfawr sy’n cael eu hachosi drwy gamddefnyddio alcohol a chyffuriau eraill.
nôl i'r top^

5. Denu cynhadleddau cenedlaethol ym maes ymchwil camddefnyddio sylweddion (fel y Grwp Cyfeiriad Newydd mewn Astudio Alcohol).
Rydym newydd dderbyn cadanrhad y bydd y New Direction in the Study of Alcohol Group (NDSAG) yn cynnal eu cynhadledd yma yng Nghaerdydd yn 20l1. Bydd y gynhadledd bwysig hon yn cael ei harwain ar ran y cyngor gan Wynford Ellis Owen, ein prif weithredwr. Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr NDSAG drwy glicio ar y ddolen hon: www.newdirections.org.uk
nôl i'r top^

6. Creu gwefan newydd fydd yn hyrwyddo strategaeth a rhaglen waith y Cyngor a chynhyrchu DVD dwyieithog fydd yn atgyfnerthu neges y Cyngor.
Mae’r wefan newydd hon yn fyw – rydych yn ei phrofi nawr. Gyda llaw, os oes gennych unrhyw sylwadau ar gynnwys y wefan, neu am gynnig unrhyw welliannau y gallwn eu gwneud I wella’n gwasanaeth I chi, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni. Mae cynhyrchu’r DVD I atgyfnerthu neges y Cyngor yn nod tymor hir.
nôl i'r top^

7. Cynnig gwasanaethau cynghori ac asesu i’r rhai hynny sy’n gaeth mewn cylch dibyniaeth sylweddion.
Cliciwch ar y ddolen Y Gwasanaethau ry’n ni’n eu cynnig i ddarllen mwy am sut mae’r fenter hon yn dod yn ei blaen.
nôl i'r top^

8. Hyrwyddo sefydlu canolfan adferiad dwyieithog, am ddim, wedi ei seilio ar egwyddorion Cristnogol ac yn ymgorffori rhaglenni wedi eu strwythuro ar gyfer unrhywun sy’n profi anhawster gydag alcohol, cyffuriau (ar brescripsiwn neu anghyfreithlon) neu unrhyw ddibyniaeth arall.
Mae’r fenter hon, i gychwyn canolfan ddydd wellhad yng Nghaerdydd, mewn datblygiad. Bydd cadeirydd a sylfaenydd y Living Room/Yr Ystafell Fyw gwreiddil yn ymweld â Chaerdydd yn fuan i helpu hybu’r ganolfan newydd, ac hefyd mae ein prif weithredwr wedi ei gomisiynu i gynhyrchu DVD am y ganolfan wreiddiol er mwyn helpu cyflwyno’r syniad i drigolion Caerdydd. Er mwyn darllen y gorolwg o’r ganolfan arfaethedig, plis cliciwch ar y ddolen. 
nôl i'r top^

9. Noddi darlith dwy waith y flwyddyn gan unigolion ym maes camddefnyddio sylweddion i gynulleidfa wâdd yn adeilad y Senedd yng Nghaerdydd.
Bydd y ddarlith flynyddol gyntaf yn Nhy Hywel ar Fehefin 16, 2009. Bydd gwesteion wedi eu gwâdd yn mynychu bwffe yn adeilad y Senedd cyn gwrando ar Dr David Best yn siarad am ‘ Tystiolaeth o obaith – beth wyddwn ni am wellhad hirdymor o gaethiwed alcohol a chyffuriau’. Mae’r digwyddiad yn cael ei noddi gan Mr Gareth Jones OBE., AC Aberconwy; ac wedi ei threfnu mewn cydweithrediad gyda Chyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill a’r tair prif ganolfan driniaeth Tier 4 yng Nghymru, Tyn Rodyn, Rhoserchan a Bryn Awel House.
nôl i'r top^

10. Siarad gydag eglwysi, ysgolion a grwpiau ieuenctid drwy Gymru am bwysigrwydd “Dewis a Byw Cyfrifol ”. Hyrwyddo aelodaeth o’r Polisi Alcohol Rhwydwaith Ieuenctid.
Dechreuodd y rhaglen hon o ddifri yn Chwefror 2009 gyda Chapel Tabernacl Abergwaun Penfro , y capel cyntaf mewn rhes hir i dderbyn ymweliad. Gawn ni eich hatgoffa ein bod yn awyddus i ddod i siarad mewn eglwysi, ysgolion a grwpiau ieuenctid ar draws Cymru er mwyn hybu gwaith y Cyngor.
nôl i'r top^

11. Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i hybu ymwybyddiaeth well o beryglon camddefnyddio sylweddion.
Mae ein prif weithredwr wedi ymweld â llawer o sefyldiadau o Fyddin yr Iachawdwriaeth yng Nghaerdydd, i D? Bryn Awel yn Llanharan, a CAIS yn Llandudno, Gogledd Cymru. Rydym hefyd wedi ymweld â Pen-yr-Enfys a’r Comisiynydd Plant yn Abertawe. Y sefydliadau sy’n cydweithredu’n barod gyda ni ar amrywiaeth o fentrau yw : : Action on Addiction; Outside Edge Theatre; Rhoserchan; Bryn Awel House; Tyn Rhodyn; The Living Room, Stevenage, a’r Wales Theatre Company Ltd.
nôl i'r top^

12. Trefnu cyfres o encilion i greu amgylchedd ar gyfer hybu gwellhad ac adferiad i ddioddefwyr camddefnyddio sylweddion au teuluoedd.
Mae encil yn cael ei threfnu tuag at ddiwedd 2009. Mae Colin Macdonald, aelod o’r Grwp Polisi Ymgynghorol y Cyngor yn sefydlu a threfnu’r encil penwythnos hwn.
nôl i'r top^

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo