blank
bla nk
blank

Ein storïau

Dyma uchydig o storïau gan rhai ffrindiau am eu gwella o ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau eraill...

Stori JPJ
Cefais fagwriaeth nodweddiadol fel rhan fwaf o blant y bumdegau yng nghefn gwlad Cymru. Fy magu ar fferm  rhyw filltir o'r pentre, a'r capel oedd canolbwynt ein bywyd cymdeithasol a diwyllianol. Fy unig ffurf ar adloniant ar wahan i'r capel oedd y radio. mwy [+]

Stori Jackie
Fy enw yw Jackie.  Rwy’n alcoholic yn nyddiau cynnar gwella.  Nid wyf bellach yn yfed, nac eisiau yfed ar hyn o bryd.  Mae’r obsesiwn wedi mynd am heddiw.  Heddiw gallaf ddweud mod i wedi cael ail gyfle mewn bywyd, ac rwy’n ddiolchgar .. am fod yn fyw ... am gael teulu cariadus a arhosodd gyda fi drwy’r holl adegau hynny pan es i nol i yfed, teulu na drodd ei gefn arnaf.  Rwy’n ddiolchgar am gael y cyfeillgarwch a’r gefnogaeth y mae AA yn ei gynnig imi pan mae bywyd yn gwneud ei bethau ac yn taflu’r annisgwyl ataf.  Mae mwy hefyd .. llawer mwy.  Dyma fy stori. 
mwy [+]

Stori William
Cefais fagwriaeth nodweddiadol fel rhan fwaf o blant y bumdegau yng nghefn gwlad Cymru. Fy magu ar fferm  rhyw filltir o'r pentre, a'r capel oedd canolbwynt ein bywyd cymdeithasol a diwyllianol. Fy unig ffurf ar adloniant ar wahan i'r capel oedd y radio. Fel plentyn ro'n ni'n yn teimlo fy mod yn wahanol ac yn teimlo ar y cyrion, ddim yn perthyn i'r gweddill rhywsut.
mwy [+]

Stori Colin
Gallaf deimlo heddiw.  Am hynny rwy’n ddiolchgar.  Yn fy mlynyddoedd olaf cyn taro’r gwaelod, ro’n i’n teimlo dim.  Doedd dim fel petai’n fy nghyffwrdd, ro’n i wedi caledu i fywyd, ac yn treulio ‘mywyd yng nghrafangau dicter, unigrwydd, hunan-dosturi ac edliw. 
mwy [+]

Stori Cefin
Am bron i ddwy flynedd a hanner dwi wedi bod yn byw bywyd sobor, bywyd yn rhydd o afael alcohol a’r problemau cysylltiedig.  Ar ddydd Sul o haf yng Nghorffennaf 2006 yng nghanol hangofyr, derbyniais mod i wedi cael digon o alcohol a’i effaith arnaf a mod i’n methu rheoli fy yfed unwaith imi gael y ddiod gynta’.  Er gwaetha’ hyn, fe es i i siop y gornel a phrynu 4 can o lager cryf er mwyn lleddfu’r adwaith seicolegol anioddefol i’r binj penwythnos diweddaraf.  Dyna’r alcohol diwethaf i basio ‘ngwefusau ac rwy’n diolch i Dduw yn ddyddiol am fy helpu i gadw draw o’r ddiod ers hynny. 
mwy [+]

Stori Mai - a'i phroblemau gyda bwyd
Dwi’n cofio bod yn bedair ar ddeg yn ymarfer ar gyfer sioe gerdd eisteddfod yr Urdd Tâf Elái, ac un o’m ffrindiau yn byta ‘mars bar’ tra’n cael egwyl. Dwi’n cofio meddwl i mi fy hun, sut yn y byd oedd hi’n gallu byta ‘mars bar’ cyfan?! Doedd o ddim yn apelio ata i o gwbl – â deud y gwir, roedd meddwl am fyta bar cyfa o siocled mor felus yn troi fy stumog. Doedd bwyd ddim yn broblem i mi ar y pryd! Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, dim ond bwyd oedd ar fy meddwl o fore gwyn tan nos; a fedrwn i ddim stwffio digon o siocled a ‘nialwch arall i lawr fy nghorn gwddw
mwy [+]

Stori Paqula

Roedd fy nghwymp i i alcoholiaeth yn gychwyn 6 mlynedd o anhapusrwydd imi ac i ‘nheulu, oedd yn cynnwys plant ifanc iawn.  Ar y tu allan, doedd dim rheswm imi geisio dihangfa o fywyd mewn alcohol, gan mod i’n hapus yn briod heb anawsterau ariannol, roedd gen i ddau fachgen iach, ac ro’n i’n byw mewn ty hyfryd.  Roedd y broblem tu mewn i ‘mhen. 
mwy [+]

Stori Bethan
Roedd tyfu fyny mewn pentref gwledig yn anturus iawn ond ddim yn gynhyrfus.  Doedd dim cyffro fel yn y ffilms.  Roedd yn ddiflas a thrist, dyna ro’n i’n ei feddwl. Bu gennyf bersonoliaeth obsesif ers cyn cof ac ro’n i’n ymwybodol iawn o geisio newid y teimlad sy’n dod gydag obsesiwn.  Yn bedair ar ddeg, atebwyd fy ngweddiau, daeth alcohol i mewn i ‘mywyd.  Dyma’r peth mwya’ cyffrous imi ei ddarganfod erioed.  Roedd yn wefr uniongyrchol ac yn hwb gwych i hyder.  Waw!
mwy [+]

Mewn dim mwy na 1000 o eiriau da ni'n eich gwahodd i rhannu'ch stori chi.

Plîs cyfranwch i 'Pethau Ysbrydol' trwy llenwi'r ffurflen yma.

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo