blank
bla nk
blank

Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr-
Fel un oedd yn ddibynnol ar alcohol a chyffuriau


Wynford Ellis Owen

Rhan annatod o’r strategaeth yw apwyntio Prif Weithredwr I’r Cyngor, ac rwy’ newydd gael fy mhenodi i’r swydd. Fel un oedd yn ddibynnol ar alcohol a chyffuriau eraill fy hun, fe lwyddais, gyda gras Duw, i ailgodi ‘mherthynas gyda ‘nheulu, ac i adfer fy ngyrfa fel sgwennwr, actor a chyfarwyddwr. Dair mlynedd yn ôl dychwelas i’r coleg a derbyn gradd o Brifysgol Bath sy’n fy ‘ngwneud i’n gymwys i gynghori pobol dibynnol ar alcohol a chyffuriau. Cyn fy mhenodi i’r Cyngor fe weithias fel cynghorwr yn Rhoserchan, www.rhoserchan.org.uk, y ganolfan driniaeth yng Ngheredigion.

Nawr mwynhewch weddill y wefan , a ga’ i’ch argymell chi i gychwyn y daith drwy ymlacio ac ymuno â ni mewn myfyrdod wedi ei thywys. Mae ymlacio’n gallu’n helpu ni i adeiladu credoau newydd yr ydym ni yn medru eu rheoli a sy’n gyfrifol am ein hymateb ymdopi (delio’n addas gyda dicter a materion pryder yn codi o lefel isel o oddef rhwystredigaeth ; meddwl popeth-neu-ddim ; gorgyffredinoli ; meddwl yn gatastroffig). Mae Ymlacio hefyd yn bwysig oherwydd bod pryder yn aml yn ran o’r defnydd o gyffuriau ac alcohol ayb – maen nhw’n aml yn adrodd eu bod nhw’n yfed neu’n defnyddio er mwyn ymlacio.

O, a pheidiwch ag anghofio …. Gallwch hefyd gyfrannu i’n Blog (rydym ni’n edrych ymlaen at ddarllen eich cyfraniadau ; darllen sut i eraill wella o’r ‘salwch sy’n dweud wrthych chi nad oes dim byd yn bod arnoch chi ‘ ; myned i ‘Ein Llyfr Gwyn o Awrymiadau Cymorth’ ; dysgu mwy am gamddefnyddio alchol a chyffuriau ; darllen am y gwasanaethau ry’m ni’n eu cynnig, yn ogystal â dysgu mwy am bwy yw pwy yn y Cyngor Cymraeg – yn arbennig aelodau uchel eu parch ein Grwp Polisi Ymgynhgorol (GPY). Byddwn hefyd yn ceisio rhannu gyda chi yn y ’pethau ysbrydol’ rhai meddyliau am yr elfen ysbrydol mewn dibyniaeth – fel y dywedodd Carl Jung unwaith mewn llythyr at Bill Wilson, cyd-sylfaenydd Alcoholigion Anhysbys, pan yn disgrifio mewn llythyr ffrind i’r ddau ohonyn nhw oedd newydd gael gwellhad o alcoholiaeth, ‘ Roedd ei grefu am alcohol gyfwerth, ar lefel isel, o’r syched ysbrydol am fod yn gyflawn, wedi ei fynegi mewn iaith ganol-oesol : yr uno gyda Duw’. Mae Jung yn parhau ‘Yr unig ffordd iawn a chyfriethlon at y fath brofiad yw ei fod yn digwydd i chi mewn realiti, a gall ond ddigwydd i chi pan rydych yn teithio ar y llwybr sy’n eich harwain at ddealltwriaeth uwch’. Efallai y cewch eich tywys at y nod hwnnw gan weithred o Ras neu drwy gyswllt personol a gonest gyda ffrindiau, neu drwy addysg uwch y meddwl tu hwnt i gyfyngiadau rhesymeg yn unig. Gwelaf o’ch llythyr at Roland H ei fod wedi dewis yr ail ffordd, a oedd, o dan yr amgylchiadau, yn amlwg y ffordd orau’.

Mae’r dyfyniad olaf ond un mewn italics gan Carl Jung gyda llaw, yn crynhoi holl bwrpas y wefan hon, hwyluso ‘cyswllt personol a gonest gyda ffrindiau’. Ymunwch â ni felly ffrindiau, yn y siwrne arbennig hon o gyd-ddarganfod …

Cefnogir swyddfa’r Prif Weithredwr gan

Alun DanielAlun Daniel Cyfarwyddwr

Cafodd Alun Daniel ei addysg yng Ngholeg Llanymddyfri ac ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac mae’n Gyfreithiwr wedi ymddeol. Gweithiodd Alun fel Cyfriethiwr mewn Addysg Leol, practis prefiat, masnach a diwydiant a’r sector gyhoeddus drwy yrfa waith o 46 mlynedd. Sefydlodd Alun hefyd bractis ymgynghori yn arbenigo mewn adfywio economaidd a datblygu cymunedol, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig.

Mae Alun wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau eraill ers Medi 2007.

Mae apwyntiadau blaenorol a phresennol Alun yn cynnwys


• Cadeirydd Pwyllgor Archwiliad Prifysgol Cymru Aberystwyth


• Aelod o Bwyllgor Archwilio Prifysgol Cymru
• Aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd Uwch ym Mhrifysgol Cymru
• Aelod o Lys a Chyngor Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth
• Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Morgannwg
• Cyfarwyddwr Sefydliad Cymru America Cenedlaetho


• Cadeirydd Cyngor Eglwysig ac Ymddiriedolwyr Eglwys Annibynol Bethel Penarth
• Aelod o Lys Eisteddfod Genedlaethol Cymru


• Aelod o Orsedd y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Cymru
• Aelod o Bwyllgor Ymgynghorol yr Ysgrifenydd Gwladol ar yr Iaith Gymraeg.
blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo